חג הסוכות, חג האסיף.זמן שמחתנו

Sukkah 2

אמר ר' אבין: "משל לשניים שנכנסו אצל הדיין, ואין אנו יודעין מי ניצח, אלא מי שנושא שרביט בידו (בצאתו מלפני הדיין) - אנו יודעים שהוא המנצח. כך ישראל ואומות העולם באים ומקטרגים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, ואין אנו יודעים מי ניצח; אלא במה שישראל יוצאים מלפני הקב"ה ולולביהם ואתרוגיהם בידם - אנו יודעים שישראל הם המנצחים". חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים המופיעים בתורה. ויקרא כ"ג, לד-לה-לו: "בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה (מנין החודשים בתורה מתחיל בחודש ניסן) חג הסכות שבעת ימים לה'. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אשה לה', ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אשה לה', עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו". התורה אף מביאה טעם למצוות הישיבה בסוכה (ויקרא כ"ג, מב,מג): "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען יידעו דרתיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם" על שם מצוות הסוכה נקרא חג זה "חג הסוכות", לפי שבימים אלה אנו מצווים לשבת בסוכה. החג נקרא גם "חג האסיף", משום שהוא חל לאחר שנאספה תבואת הקיץ ובני-האדם שמחים על היבול. חג זה מדגיש את הצורך להודות לה' על הטוב שהוא מרעיף עלינו, ולא להניח לתחושה של "כוחי ועוצם ידי" למלא את ליבנו. מלבד מצוות הישיבה בסוכה, יש מצווה נוספת בחג הסוכות - נטילת ארבעת המינים. וכך נאמר באותו פרק בספר ויקרא בפסוקים ל"ט-מ"א: "אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי, באספכם את-תבואת הארץ, תחגו את-חג-יהוה, שבעת ימים; ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר (הוא האתרוג) כפת תמרים (לולב), וענף עץ-עבת (הדסים), וערבי-נחל (ערבות); ושמחתם, לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים. וחגתם אתו חג לה', שבעת ימים בשנה: חקת עולם לדרתיכם, בחדש השביעי תחגו אתו." יש בחג זה גם מצווה מיוחדת לשמוח, ככתוב: "ושמחת בחגך... והיית אך שמח" (דברים ט"ז), וכן נאמר לעניין מצוות הלולב: "ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כ"ג,מ). לפיכך אנו נקרא החג גם "זמן שמחתנו", וכך הוא נקרא בתפילות החג. חג הסוכות נפתח אפוא בחג, שבו שובתים ממלאכה ונמשך עוד ששה ימים של חול- המועד, והוא מסתיים ביום השביעי. למחרת: חג - שמיני עצרת, שאף בו אסורים במלאכה. כשבית המקדש היה קיים היו מקריבים במהלך החג שבעים פרים, ובכך יש רמז לשבעים אומות העולם. חג הסוכות נותן אפוא את הכח וההגנה לעם ישראל להתקיים בשלום ובבטחון, "כבשה אחת בין שבעים זאבים