Printed fromChabadCyprus.com
ב"ה

מועדון השותפים ח''י

18 שנים של אהבה - ממשיכים יחד!

  • ברוחו ובשליחותו של הרבי מליובאוויטש, מרכז חב"ד ליובאוויטש קפריסין מציין ח"י שנים של פעילות ברוכה וענפה, שנגעה ותמשיך לגעת בכל יהודי הנוחת באי. במשך 18 השנים האחרונות, הפך המקום לבית עבור כל מבקר, כל אחד הרגיש שייך וקיבל עזרה בגשמיות וברוחניות.

    18 השנים הללו התאפשרו רק בזכותכם.

    כעת, כשפנינו קדימה להמשיך בהפצת אור היהדות במרכז קפריסין, אנו פונים אליכם, שותפינו וידידינו הוותיקים והיקרים, על מנת להמשיך בשותפות המיוחדת ולקחת חלק במימון הפעילות הקדושה והחשובה. אנו מזמינים אתכם לתת יד לתנופת העשייה בתרומה חודשית במכפלות של ח"י אירו או בסכומים אחרים לבחירתכם, ובזכות השותפות הקדושה הזו תבורכו בשפע רב בכל המצטרך, בגשמיות וברוחניות.

  • גם אני רוצה להצטרף לחוג השותפים!

  • כרטיס אשראי
  • Should be Empty:
Secure This page uses TLS encryption to keep your data secure.